ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยต้อนรับ Director of Innovation & Entrepreneurship ของ Temasek Polytechnic Singapore

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี อาจารย์สำ …

Read More »

คณาจารย์สาขาชีววิทยา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 25 พย. 2560 คณาจารย์สาขาชีววิทยาร่วมปร …

Read More »

อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ ได้เข้าร่วมนำเสนอ …

Read More »

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง ร่วมอบรม Computer Graphics training ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ Royal University of Phnom Penh เมืองพนมเปญ ประเทศเวียดนาม

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิต …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของสาขาเคมี ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ ได้รับพิจารณาแต …

Read More »

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “โอกาสในเส้นทางอาชีพด้านบริหารความเสี่ยง เมื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ” และ “ระบบการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อการบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภท สินเชื่อการเกษตรของตลาดการเงินในชนบทไทย”

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติไ …

Read More »

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ด …

Read More »

คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”

ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักวิชากา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (ห้องเรียน วมว)

หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อ …

Read More »