Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 9)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “โอกาสในเส้นทางอาชีพด้านบริหารความเสี่ยง เมื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ” และ “ระบบการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อการบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภท สินเชื่อการเกษตรของตลาดการเงินในชนบทไทย”

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติไ …

Read More »

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ด …

Read More »

คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”

ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักวิชากา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (ห้องเรียน วมว)

หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อ …

Read More »

อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกังหันลมเล็ก ครั้งที่ 2

อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ นำทีมจัดแข่งขันกังหันลมเล …

Read More »

อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice)

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 สำนักวิชาวิทยาศาลตร์ ได้ …

Read More »

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเค …

Read More »