บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขา โดยเป็นงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย และงานวิจัยที่เกิดจากความชำนาญและความสนใจเฉพาะด้านของบุคลากรในสำนักวิชา โดยข้อมูลด้านงานวิจัยของสำนักวิชาโดยย่อมีดังต่อไปนี้

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล (Molecular Technology Research Unit, MTRU)
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม
ห้องวิจัยแม่เหล็ก
กลุ่มวิจัยเอกภพวิทยาและฟิสิกส์พลังงานสูง
กลุ่มวิจัยคลื่นและการประยุกต์ (Wave Physics Research Group)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2014

ความเคลื่อนไหวล่าสุดด้านงานวิจัยของสำนักวิชา